https://www.cembeton.hu

Hungarian Cement Concrete and Lime Association
Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség

Contact Us

Hungarian Cement Concrete and Lime Association

Address: H-1034 Budapest, Bécsi út 120.
Postal adress:  H-1300 Budapest, Pf.: 230
Phone: +36 (1) 250 1629
E-mail: cembeton@cembeton.hu

 

CEMKUT Betonujsag.hu Cembeton Update Beton.hu

Hírlevelek