http://www.cembeton.hu

Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség
Hungarian Cement Concrete and Lime Association

Küldetés

Küldetés

Érdekvédelem szakmai és partnerségi alapokon
Az építés alapja: a Szövetség által képviselt iparágak

Célok, főbb tevékenységek

Gazdaság- és fejlesztéspolitikai teendők
Környezetkímélő műszaki fejlődés elősegítése
A beton termékek általános elfogadottságának javítása
Munkaadói érdekképviselet, oktatás

Környezetvédelem

Fenntartható fejlődés
Környezeti hatások
Hulladékhasznosítás
Éghajlatváltozás

 

Küldetés

Érdekvédelem szakmai és partnerségi alapokon

A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség legfőbb törekvése az általa képviselt magyarországi iparágak helyzetének javítása, a betonból készült építmények iránti bizalom növelése. Tevékenysége során segíti a közös szakmai érdekek érvényesülését elsősorban a szabványosítás, a környezetvédelem és a szakmai oktatás területén. A szövetség széles körű, partnerségen alapuló szakmai együttműködéseket alakít ki többek között a jogalkotókkal, civil szervezetekkel, nemzetközi intézményekkel. A Szövetség szakmai fórumot biztosít a jogszabálytervezetek véleményezésében elsősorban a környezetvédelem, az aktív minőségpolitika és a gyártói versenyképesség témaköreiben.

Az építés alapja: a Szövetség által képviselt iparágak

A beton- és habarcstechnológia napjainkra beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Mára a beton az építés legfontosabb anyagává vált, enélkül nincs építés. A cementgyártás stratégiai jellegű iparág, amely mellé mára felsorakoztak a beton- és habarcskészítés további szereplői. A nemzetgazdaság fejlesztése az építésen múlik, építés pedig nincs beton és habarcs nélkül. A Szövetség által képviselt hazai iparágak felzárkóztak a fejlett országok színvonalához. Az ágazat innováció-orientált, környezetvédelmi és társadalmi szempontból felelősen működő gazdasági tevékenységet folytat. A cement-, beton- és mészipar, valamint beszállítóik meghatározó szereplői az adott régiónak, és munkát biztosítanak az ott élőknek. Teszik mindezt a fenntartható fejlődés jegyében.

 

Lap tetejére

 

Célok

Az MCSZ tevékenységének főbb céljai a következők:

 • képviseli tagjait az állami szervek, a társadalmi környezet irányában belföldön és külföldön;
 • közvetíti a hazai cement-, mész- és betongyártás, valamint a kapcsolódó szakterületek érdekeit;
 • kommunikálja mindazon intézkedéseket, amelyek az iparág politikáját, stratégiáját, véleményét tükrözik;
 • ellátja a tagok munkáltatói érdekképviseletét.

 

A Szövetség működését a Közgyűlés, az Operatív Elnökség, a választott vezetők irányítják. A tevékenység az Állandó Bizottságokban folyik. A Szövetség főbb tevékenységei négy fő területre terjednek ki

 • Gazdaság- és fejlesztéspolitikai teendők
 • Környezetkímélő műszaki fejlődés elősegítése
 • A beton termékek általános elfogadottságának javítása
 • Munkaadói érdekképviselet, oktatás

 

Lap tetejére

 

Gazdaság- és fejlesztéspolitikai teendők

E feladatkörén belül a Szövetség nyomon követi az általános gazdasági és piaci viszonyok alakulását, következtetéseket von le az iparági termékek gyártásra gyakorolt hatásokból. Ide tartozik az aktuális és távlati prognózisok, elemzések készítése vagy megrendelése, információgyűjtés és szolgáltatás. Főbb teendőink e téren a következők:

 • Jó kapcsolatok kiépítése és fenntartása állami szervek vezetőivel és munkatársaival, civil szervezetekkel; találkozások, véleménycserék szervezése
 • Együttműködés a hatóságokkal (pl. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, stb.) az iparági termékek előírt forgalmazási feltételeinek betartása céljából
 • A környező országok iparágainak, műszaki-gazdasági fejlődésének figyelemmel kísérése. A hazai cement-, mész- és betonfelhasználás alakulásának vizsgálata, szerkezetének elemzése 
 • Érdemi és aktív részvétel a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) és a Magyar Betonelemgyártó Szövetség (MABESZ) munkájában 

 

Lap tetejére

 

Környezetkímélő műszaki fejlődés elősegítése

Az EU tagság és a termékminőséggel kapcsolatos növekvő elvárások igénylik az európai gyakorlathoz, módszerekhez és előírásokhoz való alkalmazkodást, elsősorban a következő területeken:

 • Szervezés és koordináció az aktív minőségpolitika terén (minőségvizsgálat, -biztosítás, -tanúsítás), az egységes hazai vizsgálati gyakorlat, a nemzetközileg alkalmazott módszerek hazai reprodukálhatóságának biztosítása érdekében
 • Szabványosítási tevékenységek: az iparág érdekeltségébe tartozó hazai szabványállomány teljességének és korszerűségének megtartása, a  cement-, beton-, mész- és egyéb kapcsolódó szabványok előkészítése
 • Koordináció a környezetvédelem terén a kibocsátási határértékek, IPPC minősítés, CO2-kereskedelem, stb. témakörökben, továbbá az alternatív nyersanyagok és tüzelőanyagok hasznosításának előmozdítása érdekében
 • Szakmai támogatás a cement, mész és beton termékek szakszerű és biztonságos felhasználásához. E tevékenység keretében az új termékfajták megjelenése, nagy figyelmet érdemel. A termékek szakszerű alkalmazása társadalmi érdek is, ezért a Szövetség segíti a korszerű ismeretek minél szélesebb körben való terjesztését.

 

Lap tetejére

 

A beton termékek általános elfogadottságának javítása 

E feladat az iparág köz-kapcsolati törekvéseinek támogatását jelenti, így különösen a beton társadalmi elfogadtatásának, szakmai-tudományos presztízsének, valamint gazdaságpolitikai és környezetvédelmi megítélésének javítását célozza. Főbb feladataink e téren:

 • Megjelenés, részvétel az iparág képviseletében országos vagy regionális rendezvényeken.
 • Sajtófigyelés az elektronikus és írott médiában, indokolt esetben reagálás a megjelent cikkekre.
 • Sajtókapcsolatok építése, népszerűsítő intézkedések végzése
 • Kiadványok, elektronikus hírlevél megjelentetése

 

Lap tetejére

 

Munkaadói érdekképviselet, oktatás

E funkciójában a Szövetség a munkáltatói képviselettel, a munkavédelem támogatásával és a dolgozók oktatását és továbbképzését szolgáló oktatáspolitika kialakításával segíti tagjait. Ennek érdekében oktatási intézményekkel, egyetemekkel köt megállapodásokat, hogy a korszerű ismeretek hozzáférhetővé váljanak. A munkaadói képviselet az érdekegyeztetés különböző formáiban való részvételt jelenti a munka világának kérdéseiben. Erre szolgál a Szövetség tagsági viszonya a munkaadók országos szövetségében (MGYOSZ) és a részvétel az Ágazati Párbeszéd Bizottságban. A cementiparban hagyománya van az Ágazati Kollektív Szerződésnek. A Szövetség a munkavállalói képviseletek partnere az iparági középszintű kollektív szerződés előkészítésében és megkötésében.

 

Lap tetejére

 

Környezetvédelem

Fenntartható fejlődés

A fenntartható fejlődés biztosítása érdekében a természeti erőforrások felhasználását korlátozni, a keletkező hulladék mennyiségét csökkenteni, hasznosítását elősegíteni, s az ökológiai rendszer egye növekvő terhelését mérsékelni kell.

A cementipar ezt felismerve a környezet terhelésének csökkentése érdekében műszaki színvonalát jól bevált környezetvédelmi technológiákra építve, folyamatosan növeli, s a következő, gazdaságossági szempontból is ésszerű, célokat tűzte ki:

 • A környezeti hatások csökkentése. Az Elérhető Legjobb Technika (BAT: Best Availabe Technique) alkalmazása.
 • A fosszilis tüzelőanyagok kiváltását szolgáló, a technológiában- a környezet járulékos terhelése nélkül - alkalmazható hulladékalapú tüzelőanyagok hasznosításának növelése.
 • A más iparágakban (vas- és acélipar, energiaipar stb.) keletkező hulladékok, melléktermékek hasznosításával – az országos hulladék-gazdálkodási rendszeren belül – a kitermelendő nyersanyagok mennyiségének csökkentése
 • A hulladék és melléktermék hasznosítással a globális szén-dioxid kibocsátás csökkentése

 

Lap tetejére

 

Környezeti hatások

 • Levegőtisztaság védelem, kibocsátások
 • Az Elérhető Legjobb Technika (BAT)
 • ​Környezetközpontú Irányítási Rendszer

 

Levegőtisztaság-védelem, kibocsátások.

Korszerű szűrőberendezések alkalmazásával, jelentős beruházással, a hazai cementgyárak, főként a megőrölt nyersanyagokból származó, a cementtermeléshez viszonyított porkibocsátásukat az elmúlt évtizedekben mintegy 5%-ról (1965) 0,01%-ra csökkentették.

A leválasztott szilárd anyag, csaknem teljes mértékben, újrafelhasználásra kerül a gyártási folyamat különböző szakaszaiban.

A cementgyártás gáznemű anyagok kibocsátása szempontjából kulcsfontosságú technológiai egysége a klinkerégető kemencerendszer. A kibocsátott füstgázok több mint 99%-a nitrogén, vízgőz és a mészkő kalcinálása során keletkező szén-dioxid. A maradék, mintegy 1%-ban található legjelentősebb szennyező anyagok a nitrogén-oxidok és a kén-dioxid. A füstgáz elhanyagolható mennyiségben tartalmaz még nehézfémeket, HCl-t, HF-et és szerves vegyületeket. A nitrogén-oxidok képződése a magas hőmérsékleten ( 2000 Celsius fok) zajló égési folyamat elkerülhetetlen következménye.

A nyers- és tüzelőanyag összetételnek és a hőcserélőben a nyersliszt ellenáramának köszönhetően a hazai cementgyárak kén-dioxid kibocsátása minimális.

A termelési folyamat során víz- és talajszennyezés nincs. A gyártási folyamatokban hulladék közvetlenül nem keletkezik.

 

Az Elérhető Legjobb Technika (BAT)

Az Integrált Szennyezés-megelőzés és Csökkentésről szóló, a környezetre jelentős hatással bíró tevékenységek új, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásának részletes szabályait lefektető 96/61/EC sz. Tanácsi Irányelv (IPPC Direktíva), majd a 2008-ban újrakodifikált 2008/1/EK irányelv, a 314/2005 (XII. 25.) számú kormányrendelettel beépült a magyar jogrendszerbe.

Ennek alapvető, új követelménye az Elérhető Legjobb Technika (BAT: Best Available Technique) bevezetése és alkalmazása.
A BAT azon technikák összességét jelenti, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából. Ezeket iparáganként az ún. BAT Referencia Dokumentumok (BREF) foglalják össze.
A hazai cementgyárak a technológia minden fontosabb szakaszán elérik a BAT színvonalat.

A cementipar mind Európában, mind Magyarországon az elsők között volt az IPPC Direktíva bevezetésében, s így iparágunkban az EU BREF Dokumentumának felülvizsgálata, aktualizálása is elsőnek kezdődött meg. Ebben az OKTVF Környezethasználati Osztályával szorosan együttműködve tevékenyen részt vesz.

Környezetközpontú Irányítási Rendszer

Az Integrált Irányítási Rendszer keretében minden hazai cementgyárban működik Környezetközpontú Irányítási Rendszer (ISO 14000 szabvány alapján), mely a környezeti menedzsment leghatékonyabb és legkifinomultabb eszköze. A rendszer működtetése során folyamatosan figyeli a vállalati folyamatokat, amely magában foglalja a mérést, ellenőrzést, szabályozást, különböző vizsgálatokat, a nem megfelelőségek kezelését és a hibajavító tevékenységet.

 

Lap tetejére

 

Hulladékhasznosítás

Hozzájárulás a hulladékgazdálkodási célok eléréséhez

A hazai cementipar az országos hulladékgazdálkodási rendszer részeként, az Országos Hulladékgazdálkodási Terv célkitűzéseinek megfelelően alternatív nyers- és tüzelőanyagként, illetve cementkiegészítő adalékanyagként, szükség esetén megfelelő előkészítés után, számos hulladékfajta, környezetkímélő hasznosítására alkalmas.

Ezzel csökken a nem megújuló természeti erőforrások igénybevétele, a fosszilis tüzelőanyag felhasználás és új hulladék égető, illetve tároló kapacitás kiépítése takarítható meg. A mind anyagában, mind energiatartalmában történő hasznosítás teljes körű. Maradék nem keletkezik, mivel a szerves alkotórészek hasznosulnak, és szervetlen összetevők beépülnek a cement mátrixba.

Főbb témakörök:

 • Kedvező technológiai jellemzők
 • Másodlagos (ún. alternatív) tüzelő- és nyersanyagok
 • Cementkiegészítő anyagok

 

Kedvező technológiai jellemzők

A cementgyári forgókemencének számos, az alternatív tüzelőanyagok hasznosítása szempontjából ideális jellemzője van. Ilyenek:

 • A magas hőmérsékletek (2000 °C gáz - és 1450 °C anyaghőmérséklet.)
 • A hosszú tartózkodási idő
 • Oxidáló atmoszféra
 • Nagy hőtehetetlenség
 • Bázikus környezet (Nyersliszt ellenáram)
 • A hamu megkötődése a klinkerben
 • Folyamatos tüzelőanyag adagolás
 • Az energia/anyagtartalom maximális hasznosulása

 

Másodlagos (ún. alternatív) tüzelő- és nyersanyagok

Energia költségeik csökkentése, s ez által versenyképességük megőrzése érdekében, egyben a társadalom hulladékkezelési gondjainak megoldásában is együttműködve, a cementgyárak világszerte hasznosítanak különböző hulladékokat. (Hulladék gumiabroncs, gumi-, textil-, illetve műanyag hulladék, húsliszt-csontliszt, növényi biomassza, fáradt olaj, impregnált fűrészpor, szárított szennyvíz- és papíriszap stb.)

A felhasznált hulladék-alapú tüzelőanyagoknak a gyártástechnológia zavartalansága és a termékminőség biztosítása mellett a szigorú környezetvédelmi előírásoknak, az egészségvédelmi, biztonsági és gazdaságossági követelményeknek is eleget kell tenniük. A szigorú követelmények betartása érdekében sokszor megfelelő előkészítést igényelnek.

Mind energetikailag, mind anyagukban salakképződés nélkül, teljes mértékben hasznosulnak.

A cementgyártás alapja a nyersanyagbányászás. A természeti erőforrásokkal való takarékoskodás és hulladék gazdálkodási tervek teljesülésének elősegítése érdekében a cementgyárak egyre nagyobb mértékben hasznosítanak, a klinkerásványok kémiai összetételének megfelelően, különböző Ca, Si, Fe, és Al hordozó ipari hulladékokat nyersanyagként. Hazánkban elsősorban a vas-oxid tartalom növelése indokolt, melyre példák állnak rendelkezésre.

 

Cementkiegészítő anyagok

A cementipar nagy mennyiségben használ fel cementkiegészítő anyagként természetes anyagokat (pl. puccolános anyagokat, stb.) és különböző ipari melléktermékeket (pl. granulált kohósalak, erőműi pernye, stb.).
A felhasznált anyagokkal szemben támasztott különleges követelményeket nemzetközi és nemzeti szabványok rögzítik.
A kötést szabályozó természetes gipszkövet az erőműi füstgáz kéntelenítés során keletkező ún. REA gipsz váltotta ki.
Az EU- ban az átlagos klinker helyettesítési arány mintegy 20%.

 

Lap tetejére

 

Éghajlatváltozás

Az európai cementipar mintegy 2-3%-kal járul hozzá az összes CO2 kibocsátáshoz. A cement előállításakor szén-dioxid keletkezik az alapanyagok dekarbonizációjakor (folyamatemisszió) (mintegy 2/3 rész) és a tüzelőanyagok elégetésekor (mintegy 1/3 rész.).

A folyamatemisszió gyakorlatilag nem csökkenthető.

A fajlagos tüzelőanyag-emisszió csökkentésére három fő stratégia létezik:

 • A cementgyártás energetikai hatékonyságának javítása.
 • A klinkerégető forgókemencében a fosszilis tüzelőanyagok hulladék alapú tüzelőanyagokkal történő helyettesítése.
 • A cementklinkernél kevésbé energiaigényes cementkiegészítő adalékanyagok felhasználása.

 

A hazai cementiparban a kilencvenes évek elején végrehajtott nagyarányú technológiai modernizáció eredményeként a fajlagos energiafelhasználás műszaki fejlesztéssel történő további csökkentésének a lehetőségei rendkívül korlátozottak.

Így a hazai iparági fajlagos kibocsátás a fosszilis tüzelőanyagok hulladék alapúakkal, illetve biomasszával történő helyettesítésével, illetve a cementkiegészítő adalékanyagok nagyobb mértékű alkalmazásával csökkenthető.

 
Lap tetejére

 

CEMKUT Betonujsag.hu Cembeton Update Beton.hu

Hírlevelek