http://www.cembeton.hu

Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség
Hungarian Cement Concrete and Lime Association

Pályázat

Betonpályázat egyetemi hallgatóknak

A JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ LEZÁRULT!!!

A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (CeMBeton - továbbiakban: Kiíró) tagvállalatainak támogatásával zárt pályázatot (továbbiakban: Pályázat) hirdet betonhoz, illetve a beton előállításához szükséges anyagokhoz és technológiákhoz kapcsolódó elképzeléseket beküldő Egyetemi hallgatók számára. A pályázat a Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar hallgatói számára külön-külön kerül kiírásra.

1. A Pályázat célja

A beton, mint széles körben alkalmazott építőanyag, valamintannak alapanyagainak előállítása olyan megoldásokat igényel, amelyek alapján a beton összességében hatékony, esztétikus, mégis környezetbarát termékké válik.

A Kiíró célja megismerni és megismertetni a szakmával, illetve a közvéleménnyel azon megoldásokat, amelyek tervezése és megvalósítása során elsődlegesen alkalmazott anyag a beton, továbbá bemutatni azokat a technológiákat, amelyek a beton és alapanyagainak előállításához, alkalmazásához kapcsolódnak.

A pályázat 2016-ban első alkalommal kerül meghirdetésre, a Kiíró szándékai szerint hagyományteremtő céllal.

2. A részvétel feltételei

2.1. Pályázni olyan hallgatói munkákkal lehet,

 • ahol az elsődlegesen alkalmazott anyag a beton, az alkalmazás során pedig nemcsak a szokványos (pl. alapozás, aljzatbeton, betonváz, födém) szerkezeti elemek esetében kerül felhasználásra, hanem egyedi, különleges megoldásokra is, vagy
 • ahol a tanulmány saját eredményekre alapozottan bemutat egy-egy problémát, megoldást, újszerű megközelítést az alábbi betonhoz kapcsolódó területek egyikén, vagy ezek kombinációjában:
  • építőanyag-ipari alapanyagok (aggregátumok, ipari ásványok) előkészítése, tulajdonságai,
  • építőanyag-ipari termékek (cement, beton), technológiák,
  • környezetbarát technológiák, anyagok,
  • hulladékhasznosítás,
  • környezeti hatás.


2.2. Ki(k) indulhat(nak) a hallgatói pályázaton?

 • Olyan, az Egyetemen jelenleg aktív (vagy az elmúlt évben) hallgatói jogviszonnyal rendelkező belföldi természetes magánszemély(ek), aki(k) a pályázat tárgyát képező elképzelést saját nevével/nevükkel jegyzi(k).
 • A pályázni kívánt projekt lehet szakdolgozat, TDK, vagy erre a pályázatra készített pályamű.
 • A pályázat feltételeit magára/magukra nézve kötelezően elfogadja(k).


2.3. A pályázónak nyilatkozatot kell tennie, hogy vele szemben szakmai, etikai és/vagy fegyelmi eljárás nem folyik, valamint egyéb kizáró ok sem áll fenn.

2.4. Amennyiben a pályáztatott projektben mások is részt vettek, akkor a pályázat benyújtásához az érintettek nyilatkozatai is szükségesek.

2.5. A pályázat egyéb kizáró okai:
Nem lehet pályázó az a személy, aki

 • a pályázat kiírásában, előkészítésében, elbírálásában részt vett,
 • a Bíráló Bizottság bármely résztvevőjének hozzátartozója, munkaviszony szerinti közvetlen felettese, vagy beosztottja, valamint vele szemben további kizáró ok, ha egy éven belül közös pályázatban, vagy egyéb szerzői jogvédelem alá eső alkotásban szerzőtársak, vagy munkatársak voltak.


3. Díjazás

3.1. A pályázat tárgydíjazású:

 • első helyezett: 10”-os táblagép
 • második helyezett: Kindle e-book
 • harmadik helyezett: 7”-os táblagép


3.2. A Díjat a nevező kapja.

3.3. A Kiíró, a beérkezett anyagok alapján, fenntartja magának a jogot a díjak és elismerések megosztásának, valamint díjazásának módosítására.

3.4. A Kiíró átvállalja a pályázati díjakhoz kapcsolódó adóterheket, amelyeket az adóhatóság felé teljesít.

3.5. A Bíráló Bizottság a díjazásban nem részesült pályázatokat nem köteles megőrizni.

4.  A Bíráló Bizottság tagjai
A beérkező pályázati anyagokat elbíráló szakmai bizottság tagjai:

Bászler Mária, CeMBeton oktatási bizottság vezetője, Duna-Dráva Cement Kft. HR igazgatója, a bíráló bizottság elnöke;

Asztalos István, CeMBeton elnökségi tag; okl. építészmérnök

Czirják János, CRH Magyarország Kft. Műszaki Szolgáltató Központ vezetője; okl. előkészítéstechnika-mérnök, szerkezetépítő betontechnológus szakmérnök

Fenyves Eszter, LAFARGE Cement Magyarország Kft. HR vezetője

A Bíráló Bizottság összetétele a későbbiekben előre nem látható okok miatt megváltozhat, a Kiíró pedig fenntartja jogát az esetleges változtatásra. A pályázaton résztvevőket erről a döntéséről külön tájékoztatni nem köteles, ugyanakkor a változtatás nem lehet hátrányos a pályázati folyamatra nézve.

5. Értékelés folyamata, eredményhirdetés

A Bíráló Bizottság, amennyiben úgy ítéli meg, az általa kiválasztott műveket megtekintheti.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására a tárgyév őszén rendezendő „Beton Fesztivál” keretén belül kerül sor (bővebb információ a www.beton.hu honlapon elérhető), melyen a pályázó, vagy képviselője a kiíró költségére vesz részt. A díjazottak személye az eredményhirdetés során kerül először nyilvánosságra.

A pályázati díj átvételére a jelentkezési lapon pályázóként megadott természetes személy, vagy írásos meghatalmazottja jogosult. Több jogosult esetén a jogosultak a pályázati díjjal kapcsolatos viszonyaikat egymás között maguk kötelesek rendezni.

A Kiíró az átvétel időpontjáról, módjáról, a pályázat nyerteseit a jelentkezési lapon megadott e-mail és/vagy levelezési címen írásban értesíti. Amennyiben a pályázat nyertese a pályázati díjat maga, vagy az általa meghatalmazott személy nem veszi át, elveszti a díjra való jogosultságát. Ebben az esetben a Kiíró a kitűzött díjjal belátása szerint rendelkezik.

6. Szerzői joggal kapcsolatos rendelkezések

A Pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul, hogy a beadott pályamű egyes részeit, a díjazástól függetlenül, a Kiíró a pályázó nevének feltüntetésével népszerűsítési céllal felhasználhassa.

A Kiíró, a pályázati anyagok népszerűsítési célokra történő korlátozásmentes felhasználása érdekében, a pályázati anyagok tartalmi és formai szempontból történő megfelelő kitöltését és aláírását a pályázaton való részvétel feltételévé tesz.

A Pályázó a pályázaton való részvételével nyilatkozik, hogy a jelen pályázat szerinti felhasználás harmadik személy jogát nem érinti, nem sérti. Ezzel kapcsolatban felmerülő esetleges jogkövetkezményt a pályázó köteles viselni.

A pályázáshoz sok sikert kíván a CeMBeton!

CEMKUT Betonujsag.hu Cembeton Update Beton.hu

Hírlevelek